Medezeggenschapsraad (MR/GMR)


Naast een ouderraad functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel de geledingen van de school, bedoeld worden ouders/verzorgers en personeel, medezeggenschap te geven in het beleid t.a.v. de school. Eén en ander vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 

De directeur van de school is de formele gesprekspartner van de MR. Voor een aantal zaken heeft de school de instemming of het advies nodig van de MR. De statuten, het huishoudelijk reglement en het reglement van de MR liggen voor elke ouder ter inzage bij de MR. 

In de MR hebben twee leerkrachten en twee, periodiek gekozen, ouders zitting. De oudergeleding bestaat uit: Esther Slettenhaar en Justin Imhof. De personeelsgeleding bestaat uit: Lisanne Jorne en Lonneke Rozenkamp. 

De MR komt in principe elke 4-6 weken bij elkaar. Vanuit de WMS zijn er duidelijke richtlijnen welke onderwerpen gedurende een schooljaar op de agenda van het overleg tussen de MR en de directie van de school komen te staan. Bij bepaalde onderwerpen heeft de MR adviesrecht; bij enkele andere onderwerpen instemmingsrecht. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. De GMR vervult dezelfde rol als de MR, maar dan op bestuursniveau. Over de GMR kunt u meer lezen op de website van ons bestuur: www.skot.nl