Visie

De Triangel is een school met aandacht en ruimte voor het kind.

We werken vanuit respect en vertrouwen, aan een warm, veilig en vertrouwd schoolklimaat waar kinderen uitgenodigd en uitgedaagd worden zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Vanuit een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving willen we dat kinderen verwonderend, samenwerkend, ontdekkend, onderzoekend en bewegend leren. We investeren met elkaar in een doorlopend ononderbroken ontwikkelproces, waardoor ieder kind zoveel als mogelijk kan leren.

Competentie
We willen recht doen aan de talenten en specifieke behoeften van kinderen door variatie in leerstof, ondersteuning, werkvormen, leerervaringen en leerkrachten te bieden. Ons onderwijs moet het kind helpen om de competenties te ontwikkelen die nodig zijn om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Daarnaast krijgen de kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden zoals: ICT, expressie, onderzoeken, etc.

Om dit binnen onze school te realiseren, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars talenten als professionals. We investeren blijvend in onze ontwikkeling als professional en als team.

Relatie
De Triangel staat symbool voor de driehoek ‘Kinderen – Ouders/Opvoeders – School’. Wij streven ernaar dat de kinderen, ouders en leerkrachten, vanuit veiligheid en betrokkenheid, met respect en vertrouwen met elkaar omgaan, zodat iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Met elkaar vormen we een betrokken en gedreven team dat het beste uit elk kind wil halen. Voor ons zijn ouders daarbij partners waarmee we steeds samen zoeken naar hoe we voor ieder kind de juiste leer- en ontwikkelmogelijkheden kunnen realiseren binnen de mogelijkheden van school. We dragen immers deze verantwoordelijkheid samen.

Autonomie
We onderwijzen, begeleiden, ondersteunen en coachen leerlingen zodat zij zich bewust worden van hun competenties en talenten. Door deze bewustwording, worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces, groeit de zelfkennis en het zelfvertrouwen. Ze raken intrinsiek gemotiveerd voor het eigen leerproces. Wij willen kinderen niet alleen kennis, maar ook vaardigheden meegeven waar zij hun hele leven baat bij hebben.